The Team

 • Dr Gerry Ronan

  Cyfarwyddwr y Prosiect

  Bu Dr Ronan yn gweithio mewn diwydiant am 20 mlynedd cyn ymuno â Phrifysgol Abertawe fel Pennaeth Gwasanaethau Masnachol. Mae ganddo ddoethuriaeth mewn Ffiseg ac mae'n Beiriannydd Siartredig ac yn Gymrawd y Sefydliad Ffiseg ac mae wedi gweithio ym meysydd dyfeisiau meddygol a darganfod cyffuriau. Yn Abertawe, mae wedi hyrwyddo ymagwedd flaengar tuag at drosglwyddo technoleg ac mae hynny wedi esgor ar lif bywiog o gyfleoedd masnachol.

  Email: [email protected]

 • Ciaran Whyte

  Rheolwr y Prosiect

  Mae Ciaran yn rheolwr prosiect ardystiedig gyda PMI, ac wedi gyrfa a barodd dros 30 mlynedd gydag IBM, ymunodd â Phrifysgol Abertawe yn 2009 fel Gweinyddwr Risg y Brifysgol cyn dod yn Rheolwr Rhaglen Prosiectau Mawr. Arweiniodd dîm a roddodd drefniadau rheoli risg proffesiynol a sicrwydd prosiect ar waith ar gyfer prosiectau mawr strategol y brifysgol cyn dod i arwain AgorIP ym mis Ionawr 2017.

  Email: [email protected]

 • Berna Jones

  Swyddog Trosglwyddo Technoleg

  Gydag 16 mlynedd o brofiad mewn busnes a gweinyddu, mae gan Berna radd baglor mewn Econometreg a chwblhaodd radd Meistr mewn Gweinyddu Busnes ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe. Cyn ymuno ag AgorIP, bu Berna'n rheoli'r Prosiect Cyfrif Cyflymu Effaith a ariannwyd gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) ym Mhrifysgol Abertawe, gan helpu ymchwilwyr i ymgysylltu â diwydiant ac i ddod â'u syniadau i'r farchnad. Ar gyfer y gwaith hwn, enillodd Berna wobr Abertawe am 'Y Gwaith Adeiladu Partneriaeth Gorau gyda Rhanddeiliaid Allanol'. Cyn hynny, roedd Berna yn Swyddog Cyfnewid Gwybodaeth yn y Ganolfan Ymchwil Dŵr Cynaliadwy, gan weinyddu nifer o brosiectau wedi'u hariannu'n allanol a gynlluniwyd i ymgysylltu â busnesau lleol a'r cyhoedd er mwyn darparu cefnogaeth a chyngor mewn perthynas â chyfnewid gwybodaeth.

  Email: [email protected]

 • Dr Mark Bowman

  Rheolwr Llif

  Mae Dr Bowman wedi bod yn gweithio gyda Phrifysgol Abertawe ers 2013. Cyn hynny, bu'n gyfrifol am gynllun peilot parodrwydd ar gyfer buddsoddiad hynod lwyddiannus InvestorG8 a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru ac am Raglen Partneriaeth Arloesi Gofal Iechyd Abertawe (SHIPP). Fe wnaeth Mark hefyd helpu i sefydlu Cronfa Arloesi Prifysgol Abertawe (SUIF) sy'n gweithio gyda buddsoddwyr trydydd parti i ariannu cwmnïau deillio yn seiliedig ar ymchwil academaidd y brifysgol. Cyn sefydlu ei gwmni ymgynghorol Arche Innovations, cafodd Dr Bowman yrfa amrywiol yn cynnwys trosglwyddo technoleg prifysgol, rheoli buddsoddiad cyfalaf menter camau-cyntaf a deor cwmnïau. Fel Rheolwr Llif i AgorIP, mae Dr Bowman yn cadeirio Panel Masnachol sy'n cynnwys buddsoddwyr cyfalaf menter sy'n gwneud argymhellion ynghylch hyfywedd prosiectau a gaiff eu hystyried ar gyfer cyllid.

  Email: [email protected]

 • Kyam Gilkes-Murray

  Gweinyddwr Portffolio/Paragyfreithiol

  Wedi iddo raddio o Ysgol Gyfraith Prifysgol Abertawe yn 2016, ymunodd Kyam ag Agor IP i ddilyn gyrfa mewn Eiddo Deallusol (IP). A hithau'n gyfrifol am reoli portffolio a chronfa ddata eiddo deallusol Agor IP a Phrifysgol Abertawe, mae Kyam wedi datblygu a mireinio sgiliau a gwybodaeth a ddaeth i'w rhan wrth iddi wneud gwaith ymgynghorol i Arloesi Abertawe ar ôl iddi raddio.

  Mae Kyam yn aelod allweddol o'r tîm a'i gwybodaeth ar agweddau ar ddrafftio a diwygio cytundebau masnachol, cytundebau ymgynghori, contractau a chysylltu ag ymgynghorwyr cyfreithiol trydydd parti yn golygu mai ati hi mae pobl yn troi yn Agor IP mewn perthynas â materion cyfreithiol.

  Pan na fydd yn gweithio ar gelfyddyd dywyll maes eiddo deallusol, fe welwch Kyam yn gwylio Trioleg Lord of the Rings am y 100fed tro!

  Email: [email protected]

 • placeholder image

  Laurel Jones

  Rheolwr Trosglwyddo Technoleg

  Bu Laurel yn gweithio mewn swyddi amrywiol ym maes Bancio Busnes/Masnachol am dros 20 mlynedd, gan gynnwys ei rôl ddiweddaraf yn Rheolwr Datblygu Busnes ar gyfer Banc yr Alban yn Abertawe.

  Ymunodd â'r Brifysgol yn 2009, fel Rheolwr Cyllid a Chydymffurfiaeth ar gyfer Rhaglen LEAD Cymru a ariannwyd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Roedd hi'n gyfrifol am reoli cyllideb o £8 miliwn ar y prosiect hwnnw, gan ddilyn canllawiau caffael llym yr UE.

  Mae Laurel yn ymuno ag AgorIP o Adran Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi'r Brifysgol, lle bu'n Swyddog Contractau Allanol a olygai ei bod yn rheoli portffolio o Brosiectau Mawr wedi'u hariannu gan Ewrop â chyfanswm o dros £50m o gyllid, yn hwyluso hawliadau ariannol, yn darparu cyngor ar beth sy'n gymwys ac yn goruchwylio archwiliadau mewnol ac allanol. Mae'n edrych ymlaen at yr her newydd sy'n ei hwynebu wrth iddi ddychwelyd i swydd sy'n golygu gweithio'n bennaf gyda'r sector fasnachol.

  Email:

 • Rhydian Owen

  Rheolwr Trosglwyddo Technoleg

  Ganwyd Rhydian tua diwedd y 70au yng Ngorllewin Cymru, a mwynhaodd fagwraeth yn chwarae pêl-droed a'r gitâr fas ac yn pysgota gyda'i frodyr. Nid oedd yn hoff o gerddoriaeth ddawns, o Watership Down, nac o ddal unrhyw bysgod, a dweud y gwir.

  Mae Rhydian wedi treulio dros ddegawd yn gweithio fel cynllunydd strategol, rheolwr rhaglenni a lluniwr polisi mewn gwahanol Brifysgolion yng Nghymru, y GIG a Llywodraeth Cymru. Dysgodd sut mae timau a sefydliadau yn gweithio, a sut i wella'r hyn maen nhw'n ei wneud.

  Yn ystod y cyfnod hwn, datblygodd ddiddordeb mewn gweithio gyda busnesau bach, a dysgodd sut i gymhwyso ei arbenigedd mewn cynllunio a rheoli corfforaethol i gwmnïau newydd. Trwy ei waith i AgorIP, mae Rhydian bellach yn defnyddio'r sgiliau hyn i helpu academyddion a staff y GIG i droi eu dyfeisiadau a'u syniadau yn fusnesau newydd hyfyw.

  Email:

 • Steven Powell

  Swyddog Trosglwyddo Technoleg

  Mae Steven wedi gweithio ym meysydd Peirianneg Cynllunio Cynnyrch a Rheoli Prosiectau ers dros 12 mlynedd gyda Rank Xerox, CMW(Med) Labs, VW/Audi a chwmnïau bach a chanolig. Gan symud rhwng diwydiant ac Addysg Uwch, mae Steven wedi gweithio mewn rolau Academaidd yn ogystal â rolau Rheoli Prosiect am 20 mlynedd, ac wedi sefydlu cyrsiau israddedig ac ôl ac ôl-radd ym maes dylunio, ac wedi goruchwylio myfyrwyr MPhil a PhD fel Pennaeth Dylunio Cynnyrch. Mae profiad Steven ym maes trosglwyddo technoleg yn cynnwys gwaith helaeth ar ymgysylltu a chydweithredu rhwng byd busnes a'r byd academaidd, ac mae wedi rheoli nifer o brosiectau a rhaglenni cyfnewid gwybodaeth arloesol mewn Prifysgolion yn y DU ac yn Ewrop. Mae Steve yn aelod gweithredol o gorff proffesiynol Sefydliad y Dylunwyr Peirianneg (IED), ac yn aelod o'r panel ar gyfer achredu cyrsiau dylunio Prifysgolion ledled y DU.

  Email: [email protected]

 • Yvonne Jones

  Swyddog Trosglwyddo Technoleg

  Mae Yvonne yn arbenigwr ar ddatblygu cynaliadwy; mae ganddi gefndir mewn addysg wyddoniaeth, rheoli gwastraff a rheolaeth amgylcheddol, ac mae'n Archwilydd Arweiniol ar gyfer ISO14001. Yn 2004, ar ôl ennill MSc mewn Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy, newidiodd drywydd ei gyrfa a dechreuodd weithio ar ansawdd amgylcheddol lleol, i elusen flaenllaw yng Nghymru. Ymunodd â Phrifysgol Abertawe yn 2007 fel Swyddog Datblygu Busnes ar gyfer prosiect wedi'i ariannu gan yr UE, ac ers hynny mae wedi gweithio ar sawl prosiect arall. Dros y cyfnod hwn, mae ei chefndir ym maes cynaliadwyedd wedi ei harwain yn naturiol at faes themâu trawsbynciol cyllid yr UE ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar themâu trawsbynciol i AgorIP, Seacams2 a'r Ffowndri Gyfrifiadurol. Mae hi hefyd yn cynghori prosiectau eraill yn y maes hwn ar draws y Brifysgol yn ôl yr angen. Mae Yvonne hefyd yn rhan o'r Ysgrifenyddiaeth ar gyfer RCE Cymru, rhwydwaith o ganolfannau arbenigol mewn addysg gynaliadwyedd a gaiff eu cefnogi gan y Cenhedloedd Unedig. Yn sgil y rôl hon, mae'n cysylltu â phrifysgolion ledled Cymru.

  Email: [email protected]

 • Dr Gerry Ronan

  Cyfarwyddwr y Prosiect

 • Ciaran Whyte

  Rheolwr y Prosiect

 • Berna Jones

  Swyddog Trosglwyddo Technoleg

 • Dr Mark Bowman

  Rheolwr Llif

 • Kyam Gilkes-Murray

  Gweinyddwr Portffolio/Paragyfreithiol

 • Laurel Jones

  Rheolwr Trosglwyddo Technoleg

 • Rhydian Owen

  Rheolwr Trosglwyddo Technoleg

 • Steven Powell

  Swyddog Trosglwyddo Technoleg

 • Yvonne Jones

  Swyddog Trosglwyddo Technoleg