AgorIP – cynnig cymorth yn ystod COVID-19Ebrill 16, 2020

Mae’r sefyllfa bresennol mewn perthynas â COVID-19 yn dod â chyfres o heriau, nid yn unig i’r ffordd y mae AgorIP yn gweithredu, ond y ffordd y mae’r gymuned fyd-eang yn gweithio gyda’i gilydd yn gyffredinol. Rydym yn ymwybodol ein bod yn chwarae ein rhan ac yn helpu lle bo hynny’n bosibl.

Mae gan AgorIP gysylltiadau cryf â’r GIG, ac rydym yn gweithio’n agos gyda nhw ac yn parhau i’w cefnogi yn ystod y cyfnod anodd hwn. Ers i AgorIP ddod i fodolaeth yn 2017, mae portffolio ein GIG wedi esblygu i gynnwys prosiectau gyda sefydliadau’r GIG ledled Cymru; gan gynnwys Byrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf, Betsi Cadwaladr a Hywel Dda, lle rydym wedi secondio staff i chwilio am arloesedd a fydd yn gwella iechyd a lles pawb yng Nghymru. Yr ydym wedi cefnogi a helpu i fasnacheiddio pob math o arloeson meddygol sydd i gyd ar wahanol gamau yn eu datblygiad, ac yr ydym am barhau i wneud hyn yn ystod y pandemig hwn.

Mae hyn yn cyd-fynd â’r ymateb cadarnhaol gan Brifysgol Abertawe i’r achos. Mae’r tîm cyfan yn AgorIP wedi cael ei ysbrydoli’n fawr gan ymateb y gymuned Brifysgol i helpu’r GIG a Llywodraeth Cymru yn ystod yr amgylchiadau eithafol ac anodd hyn; o helpu i gynhyrchu geliau llaw ên masse, i ddefnyddio technoleg 3D i greu fisyrau a PPE sy’n hanfodol i’r GIG. Rydym yn hynod o falch o fod yn rhan o’r brifysgol, ac yn cael ein hariannu’n rhannol gan y sefydliad ochr yn ochr â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) a Llywodraeth Cymru, yn enwedig yn ystod y cyfnod hwn.

Mae gennym dîm cryf o reolwyr trosglwyddo technoleg sydd bellach yn gweithredu o bell, gan weithio’n galed i ddarparu help a chyngor lle y gallwn ar draws y brifysgol, y GIG a busnesau bach a chanolig yn y gorllewin, y Gogledd orllewin a’r Cymoedd.

I’r perwyl hwnnw, rydym yn falch o gyhoeddi ein bod bellach yn gallu cynnig cymorth i’n defnyddwyr yn ystod y cyfnod heriol hwn, diolch i WEFO a Llywodraeth Cymru. Rydym yn ymwybodol y dylem ni chwarae ein rhan ein hunain, ac rydym yn awyddus i helpu cymaint â phosibl i frwydro yn erbyn COVID-19 drwy arloesi ac ymchwil. Mae’n bwysig iawn inni ein bod yn rhan o’r ateb, ac i gefnogi ein cymuned ehangach.

I gael rhagor o wybodaeth am gael gafael ar gymorth a chyngor, cysylltwch â’n tîm drwy e-bost [email protected] Fel arall, gallwch gysylltu â ni gydag unrhyw ymholiadau drwy ein @AgorIP_Swan Twitter neu ein tudalen LinkedIn.

Ceri D. Jones, Cyfarwyddwr dros dro