Llwyddiant AgorIP dros y pum mlynedd diwethaf!Chwefror 15, 2022

Ceri Jones, Cyfarwyddwr AgorIP

Yn ystod y pum mlynedd diwethaf mae Prosiect AgorIP wedi helpu economi Cymru a datblygiadau arloesol yng Ngorllewin Cymru i ffynnu, ac yn ystod y cyfnod hwn rydym wedi bwrw ymlaen â mwy na 400 o gyfleoedd; gan helpu i greu swyddi, diogelu Eiddo Deallusol a chyflwyno arloesedd i’r farchnad. Ar sail llwyddiant y pum mlynedd diwethaf, mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y prosiect fel y bydd modd iddo gynorthwyo holl ranbarthau Cymru hyd at 2023, gyda buddsoddiad o fwy nag £20m.

Mae tîm rhagorol AgorIP yn cynorthwyo amrywiaeth o randdeiliaid allweddol, yn cynnwys BBaCh a busnesau mawr, y GIG ac academyddion mewn Prifysgolion, trwy eu helpu i lunio cynlluniau masnacheiddio a dod â’u harloesedd yn fyw. Mae AgorIP wedi gweithio gydag amryfal entrepreneuriaid, academyddion a gweithwyr iechyd proffesiynol hynod dalentog. Mae’r prosiect wedi helpu i ddatblygu cyfleoedd trwy dargedu cymorth, megis: dichonoldeb y cynnyrch neu’r farchnad, rhoi cymorth arbenigol, ariannu’r gwaith o ‘brofi cysyniad’, datblygu prototeip, cyngor ynghylch buddsoddi, a mwy!

Mae’r rhai sy’n elwa ar ein cymorth yn amrywiol eu natur, ac ar wasgar ar hyd a lled Cymru. Er enghraifft, mae Gwylan yn archwilio gwahanol ffyrdd o helpu ysgolion i wella llesiant eu disgyblion. Mae’r cwmni wedi datblygu meddalwedd sy’n galluogi disgyblion i reoli heriau emosiynol sydd wedi effeithio’n uniongyrchol ar eu haddysg a’u llesiant. Aeth AgorIP ati i gynorthwyo’r cwmni trwy gynnig cyngor arbenigol yn ymwneud â llwybrau at y farchnad, datblygu’r cynnyrch a masnacheiddio. Lansiwyd y meddalwedd yn ddiweddar yng Nghynhadledd y CMC (Children’s Media Conference).

Fe wnaethom ddechrau gweithio gyda LINPAC – sef cwmni pecynnu rhyngwladol – yn ôl yn 2019. Mae’r cwmni wedi bod yn ceisio arloesi trwy ddatblygu cynnyrch mewn ymateb i adborth gan gleientiaid. Llwyddodd ein hysgolhaig rhagorol ym Mhrifysgol Abertawe i gynorthwyo’r cwmni trwy ddatblygu proses newydd – sef deunydd pacio plastig ar gyfer cig amrwd sy’n osgoi’r angen am badiau na ellir eu hailgylchu, felly yn awr mae modd ailgylchu’r deunydd pacio i gyd. Erbyn hyn, mae manwerthwyr prif ffrwd yn y DU, fel Sainsburys ac Asda, yn defnyddio’r deunydd pacio hwn.

Mae Dr. Rose Stewart, sef Seicolegydd Clinigol sy’n gweithio i Grŵp Gweithredu Cymru Gyfan ar gyfer Diabetes, wedi cyhoeddi detholiad o lyfrau i helpu pobl sy’n byw gyda diabetes. Gwelir bod y llyfrau’n canolbwyntio’n benodol ar yr ochr seicolegol o fyw gyda diabetes. Yn sgil y diddordeb mawr a gafwyd mewn prynu’r llyfrau y tu allan i Gymru, aethom ati i’w helpu i gyhoeddi ei llyfr. Felly yn awr, mae ei llyfrau ar gael yn rhad ac am ddim yng Nghymru, mae GIG Lloegr wedi prynu 300,000+ o gopïau, ac yn ystod y misoedd nesaf bydd y llyfr ar gael drwy’r byd ar Amazon.

Rydym yn gweithio’n galed gyda’r GIG i benodi secondeion ychwanegol ym mhob bwrdd iechyd yng Nghymru. Bydd hyn yn ein helpu i gyflymu’r holl arloesi sy’n deillio o’r GIG ledled Cymru o fewn fframwaith cydweithredu.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am AgorIP anfonwch e-bost i’r cyfeiriad [email protected], neu buaswn yn eich annog i siarad yn uniongyrchol â’n tîm heddiw; cliciwch yma i gael y manylion cyswllt.