Cwmni Fferyllol Pfizer a Phrifysgol Abertawe yn hyrwyddo cydweithredu yn BioCymru 2018Rhagfyr 18, 2018

Mae cwmni Fferyllol Pfizer a Phrifysgol Abertawe yn datblygu eu gweledigaeth i wella iechyd a lles pobl De Orllewin Cymru, clywodd mynychwyr cynhadledd BioCymru eleni.

Cyhoeddodd Pfizer, yr unig gwmni fferyllol sy’n rhan o’r prosiect, a Phrifysgol Abertawe yn BioCymru y llynedd eu bod wedi cytuno i sefydlu canolfan arloesi yn yr Ysgol Reolaeth ar Gampws y Bae.

Bydd yn cynnwys ystod o ymyriadau therapiwtig a thechnolegol, a fydd yn cael eu hastudio trwy gasglu data o’r byd go iawn. Nod y ganolfan yw rhannu gwybodaeth, sgiliau ac arbenigedd er mwyn datblygu system iechyd sy’n gweithio gyda diwydiant, y GIG a’r byd academaidd i wella gofal iechyd yn y rhanbarth hwn.

Yn y brif araith ym mhrif ddigwyddiad gwyddorau bywyd Cymru, dywedodd yr Athro Marc Clement, Is-Lywydd Prifysgol Abertawe, wrth gynulleidfa lawn yng Nghanolfan y Mileniwm y bydd cam cyntaf y cywaith yn dechrau gyda dwy rôl newydd yn cael eu creu i yrru’r prosiect yn ei flaen. O ganlyniad i gydariannu drwy’r bartneriaeth, mae’r Ganolfan Arloesi yn mynd ati i recriwtio Athro Gwella Arloesi, Ymgysylltu a Chanlyniadau Iechyd, yn ogystal ag Ymgynghorydd Technegol Digidol.

Labordy Byw:

Rhoddodd yr Athro Clement sylw i’r modd y bydd y cydweithio proffil uchel hefyd o gymorth i gyflwyno elfennau o Fargen Ddinesig £1.3 biliwn Dinas Ranbarth Bae Abertawe.

Dywedodd Yr Athro Clement:

“Un o nodau’r Fargen Ddinesig yw creu ‘labordy byw’ yn y rhanbarth hwn ar gyfer iechyd, lles a gwyddorau bywyd. Mae’r weledigaeth ranbarthol hon wedi’i chydosod yn gadarn gyda Strategaeth Ddiwydiannol Gwyddor Bywyd ddiweddar Llywodraeth y DU.

“Rydym yn gweld bod cydweithio fel hyn gyda Pfizer yn rhoi cyfle go iawn i roi ein gweledigaeth a’n nodau ar waith yn bwrpasol ac yn gyflym.

“Bydd y cydweithredu yn cyd-fynd â’r cynigion hynny yn y Fargen Ddinesig sydd â ffocws cryf ar ofal cymunedol a chynradd megis Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd Llanelli a’r datblygiadau Campws Iechyd yn ysbytai Treforys a Singleton.

“Rydyn ni’n mynd ati nawr i recriwtio ar gyfer dwy swydd lefel uchel i yrru’r gwaith hwn yn ei flaen. Bydd yr Athro Gwella Arloesi, Ymgysylltu a Chanlyniadau Iechyd yn gyfrifol am oruchwylio nifer o brosiectau gofal iechyd digidol arloesol gyda’r nod o ddatblygu dulliau sy’n gwella’r gofal y bydd pobl sy’n byw yn Ne Orllewin Cymru yn ei dderbyn.

“Byddwn yn gweithio gyda’n cydweithwyr yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe a dau fwrdd iechyd lleol i ddatblygu model ‘profi a dysgu’ i ddarparu prosiectau y gellir eu graddio i fyny a’u mabwysiadu ledled y rhanbarth, Cymru a gweddill y DU yn gyflym – bydd Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd Llanelli yn un o’r enghreifftiau cyntaf o’r gwaith hwn. “

Cyngor Sir Caerfyrddin yw’r prif bartner wrth gyflwyno prosiect y Pentref Gwyddor Bywyd a Llesiant yn Llanelli, a fydd yn rhoi sylw penodol i greu swyddi ac adfywio.

Mynd i’r Afael â Galw ym Myd Iechyd:

Ychwanegodd Rheolwr Gyfarwyddwr Pfizer UK, Erik Nordkamp:

“Rydym wrth ein bodd ein bod wedi ffurfioli ein partneriaeth strategol â Phrifysgol Abertawe ac rydym yn edrych ymlaen at gydweithio i rannu gwybodaeth a phrofiad. Ein nod yw datblygu dulliau arloesol o wella’r canlyniadau i gleifion, cefnogi cynaliadwyedd hirdymor y GIG a chynnal diwydiant gwyddor bywyd ffyniannus yn y DU.

“Gyda Phrifysgol Abertawe, rydym yn gweld De Orllewin Cymru fel rhanbarth all fod ar flaen y gad o ran rhagoriaeth mewn darparu gwasanaethau, ymchwil, addysg ac arloesi ym maes gofal iechyd.”

Dywedodd Erik Nordkamp y byddai’r prosiect dan y Fargen Ddinesig yn Llynnoedd Delta yn Sir Gaerfyrddin yn dod â’r holl ffactorau hyn at ei gilydd mewn un lle. Dywedodd Mr Nordkamp:

“Bydd creu Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd Llanelli yn darparu lleoliad unigryw i brofi, cadw, datblygu, cadarnhau ac ymgorffori ffyrdd newydd o weithio a meddwl.

“Rydym yn llawn cyffro ynglŷn â dyfodol y bartneriaeth hon a’r cyfle y mae’n ei gynnig ar gyfer cydweithio nawr ac yn y dyfodol rhwng diwydiant, y Llywodraeth a’r system iechyd i roi cleifion yn gyntaf.”

Mewn adroddiad diweddar gan PwC a gomisiynwyd gan Pfizer o’r enw “Driving Global Competitiveness of the UK’s Life Sciences Ecosystem for the Benefit of UK Patients, the Economy and the NHS”, dywedir mai gweithlu a sgiliau, gwyddoniaeth academaidd ac arloesol ynghyd â mynediad at feddyginiaethau yw’r tri ffactor pwysicaf o ran cyflawni uchelgais y DU ar gyfer sector gwyddor bywyd ffyniannus syn gystadleuol yn fyd-eang.

Ychwanegodd yr Athro Marc Clement:

“Pfizer yw un o’r cwmnïau biofferyllol mwyaf yn y byd sydd wedi’i seilio ar ymchwil. Mae gallu denu cwmnïau rhyngwladol arloesol o’r fath i gydweithio â ni yn arwydd o hyder yn y rhanbarth hwn a’n huchelgais.

“Mae Prifysgol Abertawe wrth ein bodd yn rhannu manylion am ddatblygiadau’r bartneriaeth hon gyda mynychwyr cynhadledd BioCymru eleni. Dyma gynhadledd gwyddor bywyd flaenllaw Cymru ac mae’n hyfryd gweld cymaint o arbenigwyr yn y diwydiant, buddsoddwyr mewn gwyddor bywyd, rhwydweithiau rhyngwladol, academyddion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i gyd mewn un lle yn dathlu’r gwaith anhygoel mewn gwyddorau bywyd sy’n cael ei wneud yma yng Nghymru.”