Diwrnod Rhyngwladol y Menywod Hapus!Mawrth 7, 2022

Eleni roeddem am ddathlu menyw sydd wedi gweithio ar y prosiect AgorIP o’r dyddiau cynnar iawn. Ymunodd Yvonne Jones ag AgorIP yn 2017 fel Arbenigwr Cynaliadwyedd, fel y Swyddog Themâu Trawsbynciol (CCT). Yn ystod ei blwyddyn gyntaf yn y rôl, cynyddodd ei gwybodaeth a’i phrofiad mewn Trosglwyddo Technoleg drwy weithio ar 2 ymholiad prosiect heriol iawn, ond llwyddodd i negodi trwydded gyda chwmni bioplaleiddiad rhyngwladol. O hyn, gwelodd Yvonne gyfle i ymuno â’r tîm fel Rheolwr Trosglwyddo Technoleg a llwyddodd i gael ei phenodi i’r rôl, ac mae wedi bod yn y rôl honno byth ers hynny. Mae hi’n parhau i fod yn gyfrifol am y CCTau gan ei bod yn angerddol iawn dros hyn o hyd. Ar ôl dechrau ei rôl fel TTM, cwblhaodd nifer o gyrsiau Trosglwyddo Technoleg i adeiladu ar ei sgiliau.

Mae Yvonne yn aelod allweddol o’r tîm ac mae bob amser yn edrych ar ffyrdd o fynd y filltir ychwanegol ar gyfer ei phrosiectau. Mae Yvonne wedi gweithio ar fwy na 70 o ymholiadau tra’n gweithio i AgorIP. Mae rhai o’i llwyddiannau nodedig yn cynnwys:

  • Negodi 4 trwydded bellach gyda 2 arall yn cael eu trafod
  • Ffeilio mwy na 28 patent yn llwyddiannus
  • Sicrhau mwy na £150,000 o fuddsoddiad preifat.
  • Buddsoddiad preifat pellach o £400,000 yn agos at gael ei sicrhau

Mae Yvonne wedi gweithio ar gynifer o brosiectau cyffrous, ond yn anffodus dydy hi ddim yn gallu dweud wrthym ni am ei hoff brosiect, gan ei fod yn fasnachol sensitif! Mae’r prosiect yn cael ei arwain gan ddwy fenyw anhygoel. Yn ôl yn 2018, cysylltodd dwy fenyw â Yvonne, roedden nhw angen help i ddarganfod a ellid masnacheiddio eu busnes yn hytrach na’i ryddhau. Yn ystod y cyfnod hwn o’r prosiect, nid oedd gan y menywod unrhyw sgiliau entrepreneuraidd o gwbl, ac roedd Yvonne yn newydd iawn yn ei rôl Trosglwyddo Technoleg. Gyda chefnogaeth Yvonne, darparodd AgorIP gyllid ar gyfer datblygu eu syniad ac i fentor busnes helpu i ddechrau’r busnes ac i sicrhau buddsoddiad. Mae menyw dalentog arall bellach wedi ymuno â’r tîm ac mae’r triawd aruthrol hwn wedi negodi buddsoddiad o £100,000 i adeiladu prototeip. Maen nhw hefyd yn agos at sicrhau £300,000 arall a fydd yn sicrhau, o fewn y ddwy flynedd nesaf, y byddant yn cynhyrchu ac yn dechrau gwerthu eitem o gyfarpar chwaraeon arloesol sy’n achub bywydau.

Mae gan Yvonne gymaint o egni ac angerdd dros Drosglwyddo Technoleg, dywedodd ‘Mae arloesi’n gyffrous ac yn heriol ar yr un pryd. Mae pob prosiect yn wahanol, ac nid yw llawer ohonynt yn llwyddo, ond y naill ffordd neu’r llall rydyn ni’n dysgu llawer iawn. Rydw i wrth fy modd yn helpu pobl i wireddu eu huchelgais i ddod â rhywbeth newydd yn fyw.’

Dywedodd Laurel Jones, Uwch Reolwr Prosiect AgorIP, “Mae Yvonne yn aelod annatod o’r Tîm AgorIP, wedi ymuno’n wreiddiol fel ein hyrwyddwr Themâu Trawsbynciol ac oddi yno, aeth ymlaen wedyn i ddatblygu angerdd dros Drosglwyddo Technoleg, ac mae’n defnyddio hyn i gael effaith amlwg ar economi Cymru.  Ers 2017, mae Yvonne wedi cymryd datblygiadau arloesol newydd a, gan ddefnyddio’r sgiliau mae hi wedi’u meithrin yn y swydd ac sy’n cael eu cefnogi gyda datblygiad proffesiynol parhaus, mae wedi helpu i fasnacheiddio’r rhain wrth ddod â chynhyrchion newydd i’r farchnad. Mae gan Yvonne ddiddordeb arbennig mewn cefnogi busnesau bach a chanolig ac mae’n esiampl cryf ac yn fentor i’w chydweithwyr.  Mae ei mewnbwn yn amhrisiadwy ac, ar ôl cyflwyno mewn cynhadledd yng Ngwlad Groeg ar ran AgorIP, mae’n wirioneddol yn Fenyw Ryngwladol.”

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod Hapus i bob menyw!