Galwad cyllid arloesi busnesau bach a chanolig

1st Hyd 2021

Galwad cyllid arloesi busnesau bach a chanolig

Ydych chi’n BBaCh gydag eiddo deallusol yr hoffech fynd ag ef i’r farchnad?

Mae AgorIP yn gwahodd busnesau bach a chanolig i wneud cais am gymorth a chyllid! Gallwn eich helpu i ddod â thechnolegau a syniadau newydd i’r farchnad. Rydym am hwyluso masnacheiddio eich ymchwil.

Mae AgorIP yn brosiect arloesi unigryw sy’n gweithio i ddod â syniadau a dyfeisiadau’n fyw. Wedi’i ariannu yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Llywodraeth Cymru a Phrifysgol Abertawe. Gall AgorIP helpu busnesau bach a chanolig i wireddu potensial eu syniadau, eu cynnyrch neu eu hymchwil. Bydd ein harbenigwyr yn helpu i fynd ag IP i’r farchnad a’i wneud yn llwyddiant masnachol.

GWNEWCH GAIS HEDDIW!

Ein galwad ariannu yw i brosiectau trosglwyddo arloesedd a thechnoleg ddod ymlaen a gwneud cais am ein cefnogaeth, cymorth a mynediad posibl at gyllid a fydd yn cael ei reoli gan eich Rheolwr Trosglwyddo Technoleg dynodedig (TTM) yn AgorIP. Gall cyllid amrywio hyd at £10,000, weithiau mwy, yn dibynnu ar yr arloesedd!

I wneud cais, cwblhewch ein Ffurflen BBaCh a’i hanfon i [email protected]

Os hoffech gadw lle ar ein cymhorthfa Ymholiadau a Chefnogaeth, anfonwch e-bost [email protected] i gadw eich lle. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau am eich IP a/neu am y broses ymgeisio.

Cymorth

Rydym wedi cefnogi nifer o fusnesau bach a chanolig ers 2016. Mae pob prosiect yn unigryw, ac rydym yn teilwra’r cymorth a’r anghenion o amgylch y prosiect. Isod mae rhai enghreifftiau o’r gefnogaeth mae ein TTM wedi’i rhoi yn ddiweddar:

 • Cyllid wedi’i drefnu o £6,000 tuag at gymorth technegol ar gyfer treialon maes
 • £6,000 wedi’i ariannu tuag at ddiogelu Eiddo Deallusol
 • Rydym wedi ariannu £5,000 i gynhyrchu adroddiad marchnata arbenigol
 • Cefnogi’r gwaith o ddatblygu prototeip gyda chyllid o £4,000

Gwybodaeth Bellach

Oherwydd meini prawf archwilio ein cyllidwyr a pholisïau a gweithdrefnau caffael y Brifysgol, bydd yr arian sy’n cael ei ddyrannu fesul prosiect BBaCh yn cael ei weinyddu rhwng y Brifysgol a’r 3ydd parti sy’n hwyluso’r gwasanaeth i’r cwmni e.e. Ymchwil i’r farchnad, Llenwi Patentau, Datblygu Prototeip, Ariannu Mentoriaid Masnachol neu adroddiadau Marchnad Arbenigol. DS – Ni wneir unrhyw daliadau uniongyrchol o’r Brifysgol i’r BBaCh.

Gan fod AgorIP yn cael ei ariannu’n allanol drwy gyllid strwythurol yr UE, mae’r Prosiect yn cael ei lywio gan dargedau gyda dangosyddion a chanlyniadau allweddol i’w cyflawni erbyn mis Mehefin 2023. O ganlyniad, bydd yn ofynnol i BBaChau a gefnogir gwblhau gwaith papur gyda chymorth eu TTM dynodedig at ddibenion archwilio. Mae’r canlynol yn amlinelliad o ddangosyddion AgorIP:

 • Patentau a gofrestrwyd
 •  Cymorth nad yw’n ariannol
 • Cynnydd mewn cyflogaeth
 • Buddsoddiad preifat
 • Mentrau newydd a gefnogir
 • Cynnyrch newydd i’r farchnad
 • Cynhyrchion newydd i’r cwmni
 • Sefydliadau ymchwil â chymorth

Themâu Trawsbynciol:

Yn ogystal â’r dangosyddion uchod, mae gan AgorIP gyfrifoldeb i gyflawni yn erbyn Themâu Trawsbynciol, gan gynnwys cynaliadwyedd a chyfle cyfartal ac mae hyn yn un o ofynion unrhyw gyllid y cytunwyd arno.

Bydd AgorIP yn ymgysylltu â’r holl fusnesau bach a chanolig sy’n cael gafael ar gyllid i gyflawni’r canlynol:

 • Mynediad a chyfranogiad gyda Phecyn Adnoddau Diogelu Dyfodol eich Busnes Llywodraeth Cymru
 • Mabwysiadu/gwella Strategaeth Cynaliadwyedd
 • Mabwysiadu neu wella Strategaeth Cydraddoldeb

Ynglŷn ag AgorIP

Mae AgorIP yn brosiect arloesi unigryw sy’n gweithio i ddod â syniadau a dyfeisiadau’n fyw. Wedi’i ariannu yn Rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Llywodraeth Cymru a Phrifysgol Abertawe. Mae AgorIP yn gweithio gyda busnesau bach a chanolig, academyddion a’r GIG i wireddu potensial eu syniadau, eu cynnyrch neu eu hymchwil. Mae ein Tîm yma i helpu i fynd ag IP i’r farchnad a’i wneud yn llwyddiant masnachol.

Mae Agor yn golygu ‘Agored’ yn Gymraeg ac mae IP yn sefyll am Eiddo Deallusol (IP).  Mae cael y math cywir o ddiogelwch eiddo deallusol yn atal eraill rhag defnyddio neu gopïo enwau cynhyrchion neu frandiau, dyfeisiadau, dyluniad ac edrychiad cynhyrchion ac unrhyw beth a ysgrifennwyd, a wnaed neu a gynhyrchwyd.

Mae’r Alwad Arloesi Ariannu BBaChau hon yn agored i fusnesau bach a chanolig ledled Cymru, sy’n cwmpasu’r ddau ranbarth ariannu Gorllewin Cymru a’r Cymoedd a Dwyrain Cymru.

Gyda phwy rydym yn gweithio a beth allwn ni ei ariannu?

 • Amddiffyniad Eiddo Deallusol
 • Strategwyr Busnes
 • Rheolwyr Contract Cyfreithiol
 • Adroddiadau Marchnad Arbenigol
 • Canllawiau Asesu’r GIG
 • Mentoriaid ac Arweinwyr masnachol