Prifysgol Abertawe yn chwarae’i rhan o ddifrif mewn Gwyddorau BywydRhagfyr 18, 2018

Mae ganTony Sedgwick PhD FRCPath brofiad helaeth mewn swyddi gweithredol entrepreneuraidd. Bu mewn nifer o swyddi uwch ym maes ymchwil a datblygu a daeth yn bennaeth gweithrediadau clinigol byd-eang i Roche.

Mae wedi profi llwyddiant gyda llawer o’i gynhyrchion, gan gynnwys Invirase a Tamiflu sydd wedi cael effaith sylweddol yn fasnachol yn ogystal ag yn feddygol.

Mae Tony wedi bod yn brif weithredwr ar bedwar cwmni biotechnoleg gan ddod allan o ddau yn llwyddiannus. Mae hefyd wedi bod yn gadeirydd ar nifer o gwmnïau therapiwtig a MedTech yn y DU ac Ewrop.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Tony wedi arbenigo mewn rolau cynghori dan ymddiriedaeth ar gyfer Prif Weithredwyr a phenaethiaid ymchwil a datblygu. Mae’n credu’n gryf bod arloesi yn allweddol ac y bydd gwahaniaethu’n esgor ar lwyddiant yn y farchnad heddiw.

Gan ein bod ni yn y tymor cynadledda ar ddiwedd 2017 a dechrau 2018, mae’r sector gwyddor bywyd yn bwrw golwg ar beth mae’n ei wneud heddiw a beth ddylai ei wneud yn y dyfodol.

Ceisiodd Adroddiad Bell y llynedd amlinellu nifer o feysydd lle dylai’r DU ganolbwyntio i geisio sicrhau bod y sector yn darparu go iawn o’r diwedd. Mae hanes y sector wedi gweld cwmnïau’n deillio o’r prifysgolion sefydledig ond mae llawer o’r cwmnïau’n cael eu gwerthu cyn iddynt ymsefydlu’n iawn. Felly, hyd yn oed os yw’r ffigurau’n awgrymu fel arall, y teimlad yw nad yw sector gwyddor bywyd y DU yn tyfu mewn gwirionedd ond mai parhau i ddangos addewid mawr y mae byth a beunydd.

Un o’r newidiadau sylweddol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf fu ymddangosiad prifysgolion newydd ym myd y cwmnïau deillio. Un o’r prifysgolion hynny sydd wedi bod yn gweithio’n dawel ddygn yw Abertawe.

Mae pobl yn Llundain, Caergrawnt a Rhydychen sy’n chwilio am waith newydd ym maes gwyddor bywyd yn edrych tuag at Barc Alderney ac at Glasgow ac Edinburgh o bosib. Ychydig iawn o bobl sy’n bwrw golwg tua’r gorllewin at Abertawe.

Ond mae Abertawe’n gwneud pethau arbennig iawn.

Yn gyntaf, mae wedi denu ac yn parhau i ddenu academyddion a gwyddonwyr talentog. Mae’r bobl y maent yn eu denu fel petaent yn fwy hyblyg a modern eu hagwedd na rhai o’r prifysgolion mwy sefydledig.

Mae’r awyrgylch iawn ym Mhrifysgol Abertawe ar gyfer creadigrwydd ac mae’n awyddus i fod yn chwaraewr yn y sector. Mae cydrannau allweddol yn cael eu rhoi at ei gilydd yn yr ecosystem hon, megis arian a gwybodaeth. Rydym wedi gweld gwybodaeth a phrofiad ymarferol yn deillio o’r Sefydliad Gwyddorau Bywyd (ILS), ILS2, Gwyddor Data a Swansea Innovations. Daw’r arian o wahanol ffynonellau megis Cronfa Arloesi Prifysgol Abertawe (SUIF) ac yn fwyaf diweddar trwy gefnogaeth prosiect unigryw AgorIP.

Mae’r enw Agor yn adlewyrchu naws y gronfa a’r gwyddonwyr yn Abertawe i’r dim.

Mae’n amgylchedd gweithio agored lle mae hyblygrwydd a chreadigrwydd yn ffynnu. Mae pobl brofiadol yn cael eu denu i’r byd hwn yn Abertawe ac i’r rhanbarth, ac rwy’n siŵr y bydd y rhanbarth hwn yn dod yn fwy egnïol dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf wrth i ni weld Bargen Ddinesig Dinas Ranbarth Bae Abertawe, sy’n cynnwys cangen ym maes gwyddor bywyd, yn cael ei rhoi ar waith a Phentref Gwyddor Bywyd a Lles Llanelli yn Sir Gaerfyrddin yn cael ei greu. Gydag arweinyddiaeth ysbrydoledig a gweledigaeth go iawn – mae Abertawe yn bendant ar y map.

Cawn glywed mwy yn y man…

I ddarllen mwy o flogiau gan Tony Sedgwick, ewch i www.thoughtdisruptor.com