Sport Exchange yn creu un lle i gefnogwyr gael mynediad at eu holl anghenion chwaraeonIonawr 28, 2020

Bydd llwyfan newydd i bopeth sy’n ymwneud â chwaraeon yn cael ei lansio gyda chefnogaeth sefydliadau chwaraeon ledled y byd.

Bydd Sport Exchange yn gwasanaethu i anghenion cefnogwyr, ac yn cynnwys gofod ar-lein i wylio bob math o chwaraeon, a marchnad gyda mwy na 1,000 o frandiau, yn ogystal â chynnig tocynnau a digwyddiadau VIP.

Eifion Weinzweig, 31, o Faesteg, feddyliodd am y cysyniad o’r safle, er mwyn cefnogi chwaraeon ar lawr gwlad drwy ddarparu lle ar-lein iddynt gael denu cynulleidfa fwy, yn ogystal â rhoi un lle i gefnogwyr chwaraeon gael gafael ar bopeth sydd eu hangen arnynt.

Cefnogir Sport Exchange gan AgorIP, sy’n dwyn ynghyd academyddion, clinigwyr a busnesau i gynnal ymchwil arloesol i dechnolegau o’r radd flaenaf a hybu llwyddiant masnachol gyda chymorth Prifysgol Abertawe, a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Mae gan y sefydliad bartneriaethau â nifer o ffederasiynau chwaraeon, yn cynnwys Royal Dutch Cycling Federation a Danish Cycling, timau pêl-droed Series B a thimau hoci iâ Ewrop.

Maent hefyd mewn sgyrsiau partneriaeth â’r Ffederasiynau Olympaidd cyn Gemau Olympaidd 2020 yn Tokyo, ac yn gweithio’n agos â thimau pêl-droed proffesiynol yn yr Eidal, y DU ac Asia.

Bydd y cyfuniad o weithio gyda chyrff fel ffederasiynau seiclo, timau pêl-droed a brandiau ar draws y byd yn caniatáu i Sport Exchange ddarparu mynediad na welwyd ei debyg o’r blaen  i gwsmeriaid at y chwaraeon yr ydym ni i gyd yn eu mwynhau.

Mae gwasanaeth tanysgrifio â thair haen, yn amrywio o efydd i aur, yn cynnwys cyfoeth o nodweddion, megis y gallu i ffrydio chwaraeon yn fyw, a manteision megis prisiau gostyngol ar gynnyrch.

Mae’r cwmni sydd wedi’i leoli yng Nghymru hefyd wedi gwneud addewid i roi rhan o’i refeniw i ddatblygu chwaraeon ar lawr gwlad a chynyddu cyfranogiad yn lleol.

“Rwy’n gefnogwr brwd o chwaraeon,” meddai Mr Weinzweig. “Rwyf wedi treulio llawer o amser yn gwylio chwaraeon ar-lein, ac yn meddwl sut y gallem wella pethau, a sut y gallem ddenu mwy o bobl i’r byd chwaraeon.

“Rydym yn gweithio gyda ffederasiynau ledled y byd i ddarparu gwerth i’w haelodau. Drwy weithio gyda chwaraeon wedi’u masnacheiddio yn y gwledydd yr ydym yn gweithio ynddynt, rydym yn hyrwyddo llawer o chwaraeon gwahanol mewn un lle, gan roi cyrhaeddiad llawer mwy i rai chwaraeon na’r arfer.

Bydd cannoedd o wahanol ddigwyddiadau byw yn cael eu ffrydio ar-lein
Hawlfraint: Creative Commons & PxHere

“Mae gennym gronfa ddata gynyddol o danysgrifwyr o saith gwlad yn Ewrop a byddwn yn ehangu i Asia yn ail chwarter 2020. Nid oes gan rai chwaraeon yr ymgysylltiad â chronfeydd data yr ydym wedi’i gynhyrchu, felly mae’r hyn yr ydym yn ei wneud yn denu mwy o bobl i rai chwaraeon, ac yn helpu’r chwaraeon hynny i ddenu noddwyr newydd.

“Mae’n anodd gweld ar hyn o bryd i ba gyfeiriad mae’r economi chwaraeon yn mynd. Gwyddom fod cyllid i ffederasiynau chwaraeon gan lywodraethau a’r loteri yn eu priod wledydd yn arafu, felly drwy weithio’n uniongyrchol â’r sefydliadau chwaraeon hynny, gallwn helpu, yn enwedig gyda chwaraeon ar lawr gwlad.

“Mae angerddol ac obsesiwn yn ddau air i ddisgrifio agwedd Sport Exchange at chwaraeon, ond nid yw’r geiriau hynny yn cyfiawnhau pa mor ymroddedig ydym i wella profiad chwaraeon i’r miliynau o gefnogwyr ledled y byd. Gall chwaraeon newid bywydau, ac mae hynny wrth galon popeth yr ydym yn ei wneud.

“Ni fyddwn wedi gallu gwneud hyn o gwbl heb AgorIP, oherwydd maent wedi gallu ariannu datblygiad y llwyfan. Mae’r hyn yr ydym yn ei wneud yn wallgof, ond gwyddom y bydd yn hwyl.”

Ewch i wefan Sport Exchange yma.

I ddarganfod mwy am AgorIP dilynwch @AgorIP_Swan ar Twitter neu dewch o hyd i ni ar LinkedIn.

Tags: , , , ,