The Team

 • Kelvin Donne

  AgorIP arweinydd ymchwil gwyddonol

  Mae gan Dr Kelvin Donne brofiad helaeth o wneud gwaith ymchwil gyda chwmnïau technoleg uchel, yn enwedig yn yr ardal dyfeisiau meddygol. Mae wedi goruchwylio dros 23 o fyfyrwyr PhD – y mwyafrif ar brosiectau cydweithredol gyda diwydiant – ac mae wedi ennill ac arwain nifer o brosiectau Cronfa Strwythurol yr UE yn yr ardal trosglwyddo gwybodaeth, gyda phwyslais arbennig ar y gymuned BBACH.

  Mae ei ddiddordebau ymchwil mewn modelu cyfrifiadurol o ddyfeisiau meddygol a thorasgwrn gwydr modurol.

  rôl Kelvin fel arweinydd ymchwil gwyddonol yw cynghori'r tîm ar ymholiadau gwyddonol arbenigol ac i gynorthwyo gyda'r gwaith o gynhyrchu papurau ymchwil a adolygir gan gymheiriaid sy'n amlygu'r dull IP agored newydd y mae'r prosiect hwn yn ei ddilyn i ysgogi model cynaliadwy ar gyfer twf economaidd rhanbarthol.

  Email: [email protected]

 • Chloe Gordon

  Gweinyddwr Ariannol

  Email: [email protected]

 • Kasia Williams

  Cydymffurfiaeth a Chydlynydd Data

  Ymunodd Kasia â thîm AgorIP ym mis Hydref 2018 fel Gweinyddwr Data a Chydymffurfiaeth. Mae'n athrawes gymwys gyda BA mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol ac mae ganddi MA mewn Cyfathrebu a Chyfathrebu Rhyngwladol o Brifysgol Westminster. Ar ôl symud o Lundain i Gymru yn 2011, dilynodd yrfa mewn addysgu a bu'n gweithio fel Archwilydd Sicrwydd Ansawdd ar gyfer cwmni sgrinio cefndir yn America. Yn fwyaf diweddar, gweithiodd fel Swyddog Ansawdd ar brosiect a ariannwyd gan ESF yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

  Yn AgorIP, mae Kasia yn rheoli agweddau beunyddiol y prosiect mewn perthynas â dangosyddion allbwn. Mae Kasia yn sicrhau bod y prosiect yn cael ei gyflwyno yn unol â'r proffil y cytunwyd arno a bod tystiolaeth o'i weithgarwch yn ddisgybledig, gan fodloni gofynion cymhwysedd WEFO a gweithdrefnau'r brifysgol.

  Email: [email protected]

 • Lorna Evans

  IP Gweinyddwr Portffolio/Paragyfreithiol

  Dechreuodd Lorna ei bywyd gwaith fel rhaglennydd dadansoddwr yn British Steel, Port Talbot ar ôl ennill BSc mewn Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe. Dilynwyd hyn gan chwiliad byr dros y ffin lle bu'n gweithio i Heddlu Manceinion Fwyaf fel rhan o dîm yn datblygu system cyllid a phersonél newydd yr heddlu. Ar ôl dychwelyd i Gymru, dysgodd Lorna TG am chwe blynedd yng Ngholeg Afan. Gyda galwad ddiwydiannol yn rhy fawr, dychwelodd Lorna i ddatblygu meddalwedd a gweithiodd i EDS a Hewlett Packard am dros 16 mlynedd. Yn dilyn cau'r safle yn Abertawe, penderfynodd Lorna ailhyfforddi a derbyn gradd yn y Gyfraith yn 2017; yna cwblhaodd ei gradd Meistr yn y Gyfraith y flwyddyn ganlyno.

  Mae Lorna yn aelod allweddol o'r tîm a'i gwybodaeth ar agweddau ar ddrafftio a diwygio cytundebau masnachol, cytundebau ymgynghori, contractau a chysylltu ag ymgynghorwyr cyfreithiol trydydd parti yn golygu mai ati hi mae pobl yn troi yn Agor IP mewn perthynas â materion cyfreithiol.

  Email: [email protected]

 • Berna Jones

  Swyddog Trosglwyddo Technoleg

  Gydag 16 mlynedd o brofiad mewn busnes a gweinyddu, mae gan Berna radd baglor mewn Econometreg a chwblhaodd radd Meistr mewn Gweinyddu Busnes ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe. Cyn ymuno ag AgorIP, bu Berna'n rheoli'r Prosiect Cyfrif Cyflymu Effaith a ariannwyd gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) ym Mhrifysgol Abertawe, gan helpu ymchwilwyr i ymgysylltu â diwydiant ac i ddod â'u syniadau i'r farchnad. Ar gyfer y gwaith hwn, enillodd Berna wobr Abertawe am 'Y Gwaith Adeiladu Partneriaeth Gorau gyda Rhanddeiliaid Allanol'. Cyn hynny, roedd Berna yn Swyddog Cyfnewid Gwybodaeth yn y Ganolfan Ymchwil Dŵr Cynaliadwy, gan weinyddu nifer o brosiectau wedi'u hariannu'n allanol a gynlluniwyd i ymgysylltu â busnesau lleol a'r cyhoedd er mwyn darparu cefnogaeth a chyngor mewn perthynas â chyfnewid gwybodaeth.

  Email: [email protected]

 • Laurel Jones

  Rheolwr y Prosiect

  Bu Laurel yn gweithio mewn swyddi amrywiol ym maes Bancio Busnes/Masnachol am dros 20 mlynedd, gan gynnwys ei rôl ddiweddaraf yn Rheolwr Datblygu Busnes ar gyfer Banc yr Alban yn Abertawe.

  Ymunodd â'r Brifysgol yn 2009, fel Rheolwr Cyllid a Chydymffurfiaeth ar gyfer Rhaglen LEAD Cymru a ariannwyd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Roedd hi'n gyfrifol am reoli cyllideb o £8 miliwn ar y prosiect hwnnw, gan ddilyn canllawiau caffael llym yr UE.

  Mae Laurel yn ymuno ag AgorIP o Adran Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi'r Brifysgol, lle bu'n Swyddog Contractau Allanol a olygai ei bod yn rheoli portffolio o Brosiectau Mawr wedi'u hariannu gan Ewrop â chyfanswm o dros £50m o gyllid, yn hwyluso hawliadau ariannol, yn darparu cyngor ar beth sy'n gymwys ac yn goruchwylio archwiliadau mewnol ac allanol. Mae'n edrych ymlaen at yr her newydd sy'n ei hwynebu wrth iddi ddychwelyd i swydd sy'n golygu gweithio'n bennaf gyda'r sector fasnachol.

  Email: [email protected]

 • Steven Powell

  Swyddog Trosglwyddo Technoleg

  Mae Steven wedi gweithio ym meysydd Peirianneg Cynllunio Cynnyrch a Rheoli Prosiectau ers dros 12 mlynedd gyda Rank Xerox, CMW(Med) Labs, VW/Audi a chwmnïau bach a chanolig. Gan symud rhwng diwydiant ac Addysg Uwch, mae Steven wedi gweithio mewn rolau Academaidd yn ogystal â rolau Rheoli Prosiect am 20 mlynedd, ac wedi sefydlu cyrsiau israddedig ac ôl ac ôl-radd ym maes dylunio, ac wedi goruchwylio myfyrwyr MPhil a PhD fel Pennaeth Dylunio Cynnyrch. Mae profiad Steven ym maes trosglwyddo technoleg yn cynnwys gwaith helaeth ar ymgysylltu a chydweithredu rhwng byd busnes a'r byd academaidd, ac mae wedi rheoli nifer o brosiectau a rhaglenni cyfnewid gwybodaeth arloesol mewn Prifysgolion yn y DU ac yn Ewrop. Mae Steve yn aelod gweithredol o gorff proffesiynol Sefydliad y Dylunwyr Peirianneg (IED), ac yn aelod o'r panel ar gyfer achredu cyrsiau dylunio Prifysgolion ledled y DU.

  Email: [email protected]

 • Yvonne Jones

  Swyddog Trosglwyddo Technoleg

  Mae Yvonne yn arbenigwr ar ddatblygu cynaliadwy; mae ganddi gefndir mewn addysg wyddoniaeth, rheoli gwastraff a rheolaeth amgylcheddol, ac mae'n Archwilydd Arweiniol ar gyfer ISO14001. Yn 2004, ar ôl ennill MSc mewn Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy, newidiodd drywydd ei gyrfa a dechreuodd weithio ar ansawdd amgylcheddol lleol, i elusen flaenllaw yng Nghymru. Ymunodd â Phrifysgol Abertawe yn 2007 fel Swyddog Datblygu Busnes ar gyfer prosiect wedi'i ariannu gan yr UE, ac ers hynny mae wedi gweithio ar sawl prosiect arall. Dros y cyfnod hwn, mae ei chefndir ym maes cynaliadwyedd wedi ei harwain yn naturiol at faes themâu trawsbynciol cyllid yr UE ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar themâu trawsbynciol i AgorIP, Seacams2 a'r Ffowndri Gyfrifiadurol. Mae hi hefyd yn cynghori prosiectau eraill yn y maes hwn ar draws y Brifysgol yn ôl yr angen. Mae Yvonne hefyd yn rhan o'r Ysgrifenyddiaeth ar gyfer RCE Cymru, rhwydwaith o ganolfannau arbenigol mewn addysg gynaliadwyedd a gaiff eu cefnogi gan y Cenhedloedd Unedig. Yn sgil y rôl hon, mae'n cysylltu â phrifysgolion ledled Cymru.

  Email: [email protected]

 • Kelvin Donne

  AgorIP arweinydd ymchwil gwyddonol

 • Chloe Gordon

  Gweinyddwr Ariannol

 • Kasia Williams

  Cydymffurfiaeth a Chydlynydd Data

 • Lorna Evans

  IP Gweinyddwr Portffolio/Paragyfreithiol

 • Berna Jones

  Swyddog Trosglwyddo Technoleg

 • Laurel Jones

  Rheolwr y Prosiect

 • Steven Powell

  Swyddog Trosglwyddo Technoleg

 • Yvonne Jones

  Swyddog Trosglwyddo Technoleg