The Team

 • Kelvin Donne

  AgorIP arweinydd ymchwil gwyddonol

  Mae gan Dr Kelvin Donne brofiad helaeth o wneud gwaith ymchwil gyda chwmnïau technoleg uchel, yn enwedig yn yr ardal dyfeisiau meddygol. Mae wedi goruchwylio dros 23 o fyfyrwyr PhD – y mwyafrif ar brosiectau cydweithredol gyda diwydiant – ac mae wedi ennill ac arwain nifer o brosiectau Cronfa Strwythurol yr UE yn yr ardal trosglwyddo gwybodaeth, gyda phwyslais arbennig ar y gymuned BBACH.

  Mae ei ddiddordebau ymchwil mewn modelu cyfrifiadurol o ddyfeisiau meddygol a thorasgwrn gwydr modurol.

  rôl Kelvin fel arweinydd ymchwil gwyddonol yw cynghori'r tîm ar ymholiadau gwyddonol arbenigol ac i gynorthwyo gyda'r gwaith o gynhyrchu papurau ymchwil a adolygir gan gymheiriaid sy'n amlygu'r dull IP agored newydd y mae'r prosiect hwn yn ei ddilyn i ysgogi model cynaliadwy ar gyfer twf economaidd rhanbarthol.

  Email: [email protected]

 • Chloe Gordon

  Gweinyddwr Ariannol

  Email: [email protected]

 • Kasia Williams

  Cydymffurfiaeth a Chydlynydd Data

  Ymunodd Kasia â thîm AgorIP ym mis Hydref 2018 fel Gweinyddwr Data a Chydymffurfiaeth. Mae'n athrawes gymwys gyda BA mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol ac mae ganddi MA mewn Cyfathrebu a Chyfathrebu Rhyngwladol o Brifysgol Westminster. Ar ôl symud o Lundain i Gymru yn 2011, dilynodd yrfa mewn addysgu a bu'n gweithio fel Archwilydd Sicrwydd Ansawdd ar gyfer cwmni sgrinio cefndir yn America. Yn fwyaf diweddar, gweithiodd fel Swyddog Ansawdd ar brosiect a ariannwyd gan ESF yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

  Yn AgorIP, mae Kasia yn rheoli agweddau beunyddiol y prosiect mewn perthynas â dangosyddion allbwn. Mae Kasia yn sicrhau bod y prosiect yn cael ei gyflwyno yn unol â'r proffil y cytunwyd arno a bod tystiolaeth o'i weithgarwch yn ddisgybledig, gan fodloni gofynion cymhwysedd WEFO a gweithdrefnau'r brifysgol.

  Email: [email protected]

 • Lorna Evans

  IP Gweinyddwr Portffolio/Paragyfreithiol

  Dechreuodd Lorna ei bywyd gwaith fel rhaglennydd dadansoddwr yn British Steel, Port Talbot ar ôl ennill BSc mewn Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe. Dilynwyd hyn gan chwiliad byr dros y ffin lle bu'n gweithio i Heddlu Manceinion Fwyaf fel rhan o dîm yn datblygu system cyllid a phersonél newydd yr heddlu. Ar ôl dychwelyd i Gymru, dysgodd Lorna TG am chwe blynedd yng Ngholeg Afan. Gyda galwad ddiwydiannol yn rhy fawr, dychwelodd Lorna i ddatblygu meddalwedd a gweithiodd i EDS a Hewlett Packard am dros 16 mlynedd. Yn dilyn cau'r safle yn Abertawe, penderfynodd Lorna ailhyfforddi a derbyn gradd yn y Gyfraith yn 2017; yna cwblhaodd ei gradd Meistr yn y Gyfraith y flwyddyn ganlyno.

  Mae Lorna yn aelod allweddol o'r tîm a'i gwybodaeth ar agweddau ar ddrafftio a diwygio cytundebau masnachol, cytundebau ymgynghori, contractau a chysylltu ag ymgynghorwyr cyfreithiol trydydd parti yn golygu mai ati hi mae pobl yn troi yn Agor IP mewn perthynas â materion cyfreithiol.

  Email: [email protected]

 • Berna Jones

  Swyddog Trosglwyddo Technoleg

  Gydag 16 mlynedd o brofiad mewn busnes a gweinyddu, mae gan Berna radd baglor mewn Econometreg a chwblhaodd radd Meistr mewn Gweinyddu Busnes ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe. Cyn ymuno ag AgorIP, bu Berna'n rheoli'r Prosiect Cyfrif Cyflymu Effaith a ariannwyd gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) ym Mhrifysgol Abertawe, gan helpu ymchwilwyr i ymgysylltu â diwydiant ac i ddod â'u syniadau i'r farchnad. Ar gyfer y gwaith hwn, enillodd Berna wobr Abertawe am 'Y Gwaith Adeiladu Partneriaeth Gorau gyda Rhanddeiliaid Allanol'. Cyn hynny, roedd Berna yn Swyddog Cyfnewid Gwybodaeth yn y Ganolfan Ymchwil Dŵr Cynaliadwy, gan weinyddu nifer o brosiectau wedi'u hariannu'n allanol a gynlluniwyd i ymgysylltu â busnesau lleol a'r cyhoedd er mwyn darparu cefnogaeth a chyngor mewn perthynas â chyfnewid gwybodaeth.

  Email: [email protected]

 • Kyam Gilkes-Murray

  Swyddog Trosglwyddo Technoleg

  Wedi iddo raddio o Ysgol Gyfraith Prifysgol Abertawe yn 2016, ymunodd Kyam ag Agor IP i ddilyn gyrfa mewn Eiddo Deallusol (IP). Yn ddiweddar cafodd ei dyrchafu'n Swyddog Trosglwyddo Technoleg, ac yn flaenorol roedd yn Weinyddwr Portffolio a Paralega AgorIP

  Fel Swyddog Trosglwyddo Technoleg, mae Kyam yn un aelod o'r tîm sy'n gyfrifol am drosglwyddo technoleg ac agweddau eraill ar fasnacheiddio ymchwil sy'n digwydd yn AgorIP ac ym Mhrifysgol Abertawe, gan gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau masnachol.

  Pan na fydd yn gweithio ar gelfyddyd dywyll maes eiddo deallusol, fe welwch Kyam yn gwylio Trioleg Lord of the Rings am y 100fed tro!

  Email: [email protected]

 • Laurel Jones

  Rheolwr y Prosiect

  Bu Laurel yn gweithio mewn swyddi amrywiol ym maes Bancio Busnes/Masnachol am dros 20 mlynedd, gan gynnwys ei rôl ddiweddaraf yn Rheolwr Datblygu Busnes ar gyfer Banc yr Alban yn Abertawe.

  Ymunodd â'r Brifysgol yn 2009, fel Rheolwr Cyllid a Chydymffurfiaeth ar gyfer Rhaglen LEAD Cymru a ariannwyd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Roedd hi'n gyfrifol am reoli cyllideb o £8 miliwn ar y prosiect hwnnw, gan ddilyn canllawiau caffael llym yr UE.

  Mae Laurel yn ymuno ag AgorIP o Adran Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi'r Brifysgol, lle bu'n Swyddog Contractau Allanol a olygai ei bod yn rheoli portffolio o Brosiectau Mawr wedi'u hariannu gan Ewrop â chyfanswm o dros £50m o gyllid, yn hwyluso hawliadau ariannol, yn darparu cyngor ar beth sy'n gymwys ac yn goruchwylio archwiliadau mewnol ac allanol. Mae'n edrych ymlaen at yr her newydd sy'n ei hwynebu wrth iddi ddychwelyd i swydd sy'n golygu gweithio'n bennaf gyda'r sector fasnachol.

  Email: [email protected]

 • Steven Powell

  Swyddog Trosglwyddo Technoleg

  Mae Steven wedi gweithio ym meysydd Peirianneg Cynllunio Cynnyrch a Rheoli Prosiectau ers dros 12 mlynedd gyda Rank Xerox, CMW(Med) Labs, VW/Audi a chwmnïau bach a chanolig. Gan symud rhwng diwydiant ac Addysg Uwch, mae Steven wedi gweithio mewn rolau Academaidd yn ogystal â rolau Rheoli Prosiect am 20 mlynedd, ac wedi sefydlu cyrsiau israddedig ac ôl ac ôl-radd ym maes dylunio, ac wedi goruchwylio myfyrwyr MPhil a PhD fel Pennaeth Dylunio Cynnyrch. Mae profiad Steven ym maes trosglwyddo technoleg yn cynnwys gwaith helaeth ar ymgysylltu a chydweithredu rhwng byd busnes a'r byd academaidd, ac mae wedi rheoli nifer o brosiectau a rhaglenni cyfnewid gwybodaeth arloesol mewn Prifysgolion yn y DU ac yn Ewrop. Mae Steve yn aelod gweithredol o gorff proffesiynol Sefydliad y Dylunwyr Peirianneg (IED), ac yn aelod o'r panel ar gyfer achredu cyrsiau dylunio Prifysgolion ledled y DU.

  Email: [email protected]

 • Yvonne Jones

  Swyddog Trosglwyddo Technoleg

  Mae Yvonne yn arbenigwr ar ddatblygu cynaliadwy; mae ganddi gefndir mewn addysg wyddoniaeth, rheoli gwastraff a rheolaeth amgylcheddol, ac mae'n Archwilydd Arweiniol ar gyfer ISO14001. Yn 2004, ar ôl ennill MSc mewn Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy, newidiodd drywydd ei gyrfa a dechreuodd weithio ar ansawdd amgylcheddol lleol, i elusen flaenllaw yng Nghymru. Ymunodd â Phrifysgol Abertawe yn 2007 fel Swyddog Datblygu Busnes ar gyfer prosiect wedi'i ariannu gan yr UE, ac ers hynny mae wedi gweithio ar sawl prosiect arall. Dros y cyfnod hwn, mae ei chefndir ym maes cynaliadwyedd wedi ei harwain yn naturiol at faes themâu trawsbynciol cyllid yr UE ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar themâu trawsbynciol i AgorIP, Seacams2 a'r Ffowndri Gyfrifiadurol. Mae hi hefyd yn cynghori prosiectau eraill yn y maes hwn ar draws y Brifysgol yn ôl yr angen. Mae Yvonne hefyd yn rhan o'r Ysgrifenyddiaeth ar gyfer RCE Cymru, rhwydwaith o ganolfannau arbenigol mewn addysg gynaliadwyedd a gaiff eu cefnogi gan y Cenhedloedd Unedig. Yn sgil y rôl hon, mae'n cysylltu â phrifysgolion ledled Cymru.

  Email: [email protected]

 • Kelvin Donne

  AgorIP arweinydd ymchwil gwyddonol

 • Chloe Gordon

  Gweinyddwr Ariannol

 • Kasia Williams

  Cydymffurfiaeth a Chydlynydd Data

 • Lorna Evans

  IP Gweinyddwr Portffolio/Paragyfreithiol

 • Berna Jones

  Swyddog Trosglwyddo Technoleg

 • Kyam Gilkes-Murray

  Swyddog Trosglwyddo Technoleg

 • Laurel Jones

  Rheolwr y Prosiect

 • Steven Powell

  Swyddog Trosglwyddo Technoleg

 • Yvonne Jones

  Swyddog Trosglwyddo Technoleg