Themâu trawsbynciol: 2020 – blwyddyn ryfeddolMawrth 27, 2020

Mae’r themâu trawsbynciol (CCTs) yn rhan bwysig o holl brosiectau’r Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd (ERDF). Mae’r themâu trawsbynciol yn ymwneud â datblygu cynaliadwy, gofalu am yr amgylchedd wrth inni fynd ati i gynnal ein busnes, bod yn gyfartal ac yn deg â phawb yr ydym yn delio â hwy, gan gydnabod bod angen inni helpu’r rheini sy’n llai ffodus na ni ein hunain, drwy’r amser yn cofio hynny, oherwydd ein bod yn byw a gweithio yng Nghymru, i ymfalchïo yn ei diwylliant a’i hiaith hefyd. Fel prosiect a ariennir gan yr ERDF, mae AgorIP yn ymrwymedig i fodloni disgwyliadau’r themâu trawsbynciol. Yma, mae ein swyddog TCG, Yvonne Jones, yn ysgrifennu am ein cynnydd yn 2020 o ystyried yr achos COVID-19.

Hyd yn hyn, mae 2020 wedi bod yn flwyddyn ryfeddol. Fe wnaeth y tîm o hyrwyddwyr TCG gychwyn ar y flwyddyn gyda thema newydd, gan ganolbwyntio ar gydraddoldeb. Gyda chyfoeth o ddigwyddiadau i’w cynllunio a chymryd rhan ynddynt drwy gydol y flwyddyn, mae’r hyrwyddwyr yn mynd ati i ddod o hyd i ffyrdd o ddod â chydraddoldeb i flaen y gad mewn digwyddiadau, gyda phwyslais arbennig ar gefnogi digwyddiadau sy’n dathlu cydraddoldeb ym Mhrifysgol Abertawe a ledled Cymru.

Yna, roedd COVID-19 yn torri allan ac yn cyflwyno heriau newydd i’r ffordd y byddai’r tîm cyfan nid yn unig yn gweithredu’r prosiect AgorIP, ond sut y byddem yn parhau i hyrwyddo cydraddoldeb.

Felly, mae Pencampwyr y themâu trawsbynciol wedi penderfynu troi’n ôl at thema o 2019; Lles. Fel yn 2019, bydd hyn yn golygu bod y tîm cyfan yn cynorthwyo’i gilydd i edrych ar ôl ein hunain, yn feddyliol ac yn gorfforol, yn ystod cyfnod heriol iawn.

Tra bod y tîm yn ynysu eu hunain ac yn gweithio o bell o gartref er diogelwch, rydym wedi sefydlu ffordd o gadw mewn cysylltiad gan ofalu am ein gilydd a’n lles ein hunain. Mae pencampwyr y themâu trawsbynciol wedi sefydlu platfform ar-lein lle byddwn yn gallu rhannu pytiau o’n dyddiau, a rhoi cefnogaeth i’n gilydd. Byddwn yn rhannu’r rhain ar ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, yn y gobaith y byddwn yn bywiogi dyddiau pobl eraill hefyd.

Bydd yr amser sydd o’n Blaenau yn heriol be rydym yn edrych ymlaen at gydweithio fel tîm i fod yn gefnogol, nid yn unig i’n gilydd, ond i’r holl brosiectau rydym wedi eu cefnogi ac y byddwn yn eu cefnogi wrth i ni symud ymlaen.

I ddarganfod mwy am AgorIP dilynwch @AgorIP_Swan ar Twitter neu dewch o hyd i ni ar LinkedIn.

Tags: , , , , , , ,