Themâu Trawsbynciol: Cymryd cynaliadwyedd o ddifrif gydag AgorIPIonawr 28, 2020

Yn gynharach y mis hwn, cynhaliodd AgorIP weithdy cynaliadwyedd a chyflwynodd bapur mewn cynhadledd academaidd ryngwladol fel rhan o’i ymrwymiad parhaus i’w Themâu Trawsbynciol (TT), sy’n rhan bwysig o’r holl brosiectau a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF). Yma, mae ein Swyddog TT, Yvonne Jones, yn ysgrifennu am y digwyddiadau hyn a’r adnodd newydd y mae wedi’i greu.

Mae’r tîm yn defnyddio saith nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (WFGA) i arwain ei daith TT.

Ar 13 Medi, bu i’r tîm wahodd rhai o’i bartneriaid i weithdy yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru i dreialu adnodd a ddatblygwyd,  wedi’i anelu at fapio ei weithgarwch tuag at sicrhau’r nodau hynny. Roedd y diwrnod yn canolbwyntio ar lesiant ac yn ogystal â’r gweithdy, cafodd gyfranogwyr gyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau wedi’u dylunio i’w helpu nhw i ddechrau sylweddoli bod angen mynd i’r afael â llesiant ar bob lefel.

Defnyddiwyd yr adborth o’r diwrnod hwn i fireinio’r adnodd mapio i baratoi ar gyfer ei gyflwyno, ynghyd â phapur academaidd yn egluro’r broses a’r rhesymeg y tu ôl  iddo yn y Gynhadledd ECIE blynyddol yn Kalamata, Groeg.

Cyflwynodd Hyrwyddwr TT y tîm, Yvonne Jones, bapur yn dwyn y teitl, ‘Sustainable Development Legislation: The Case of the AgorIP Technology Transfer initiative’ gan (Dr. Gareth Huw Davies, Yvonne Jones, yr Athro Mike Williams, Dr. Naomi Joyce) ynghyd â drafft cyntaf o’r adnodd mapio i grŵp o academyddion.

Mae’r papur yn amlinellu ein gwaith tuag at gynaliadwyedd ystyrlon wedi’i ddatblygu’n seiliedig ar egwyddorion yr WFGA, ac mae arwyddion cynnar yn dangos bod AgorIP yn cael effaith y tu hwnt i’w weithgareddau craidd o hyrwyddo gweithgarwch economaidd yng Nghymru, drwy gefnogi datblygu cynaliadwy.

Cafwyd trafodaeth fywiog wedyn ynglŷn â pherthnasedd y gwaith i Nodau Cynaliadwyedd y CU a pherthnasedd y rhain i addysgu entrepreneuriaeth i fyfyrwyr yn y byd sydd ohoni.

Bydd yr adnodd yn cael ei fireinio cyn cael ei ddefnyddio i fapio gweithgarwch AgorIP yn fanwl yn erbyn y nodau, gan ganiatáu’r tîm i nodi’n union lle mae’n perfformio’n dda a lle y gallai wneud gwelliannau.

I ddarllen mwy am ein hymrwymiadau i TT, darllenwch flog blaenorol Yvonne yma neu ewch i’n tudalen ar TT.

I ddarganfod mwy am AgorIP dilynwch @AgorIP_Swan ar Twitter neu dewch o hyd i ni ar LinkedIn.