Themâu Trawsbynciol – yr eisin ar gacen AgorIPRhagfyr 18, 2018

Pan ofynnir i mi beth rydw i’n ei wneud i ennill bywoliaeth, rwy’n ateb “Rwy’n gweithio ar Themâu Trawsbynciol ar gyfer prosiectau a ariennir gan yr UE”. Mae hynny’n rhoi taw ar y sgwrs bob tro, felly rwy’n ceisio ymhelaethu, “Rwy’n helpu prosiectau gyda chynaliadwyedd, y math yna o beth“. “O,” medden nhw, “dyna ddiddorol”. Ac wedi eu bodloni mai rhywun sy’n ticio bocsys yn gwneud rhywbeth sy’n gysylltiedig â’r amgylchedd ydw i, maen nhw’n llywio’r sgwrs tuag at dir mwy cyfarwydd.

Felly beth yn union yw’r Themâu Trawsbynciol?

Maent i gyd yn ymwneud â datblygu cynaliadwy (DC), gofalu am yr amgylchedd wrth inni wneud ein gwaith, bod yn gyfartal ac yn deg i bawb yr ydym yn delio â nhw, cydnabod bod angen inni helpu’r rhai sy’n llai ffodus na ni ein hunain. A phob amser, o gofio ein bod ni’n byw ac yn gweithio yng Nghymru, mae’n golygu bod yn falch o’i diwylliant a’i hiaith.

Ar gyfer AgorIP ym Mhrifysgol Abertawe, Themâu Trawsbynciol y prosiectau yw’r eisin ar gacen gyffrous iawn. Mae gennym ethos o ragoriaeth, rydym yn anelu at y safon uchaf ym mhopeth a wnawn, ac nid yw ein Datblygu Cynaliadwy yn eithriad. Fodd bynnag, mae sut i wneud Datblygu Cynaliadwy go iawn wedi bod yn destun trafod dadleuol ers i Adroddiad Brundtland fathu’r ymadrodd yn 1987 ac fel cymaint o bobl eraill, roedd yn her i ni, roedd angen help arnom!

Wel, fel mae’n digwydd, roedd yr ateb yma yng Nghymru i ni. O ran DC, mae’r wlad fechan hon yn gwneud cryn dipyn yn well na’r disgwyl ar y llwyfan byd-eang, ac mewn cam beiddgar yn 2015 fe ddaeth Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 i rym. Mae’n gosod fframwaith nid yn unig ar gyfer gwneud DC yn flaenllaw mewn gwasanaethau cyhoeddus ond yn darparu offer hefyd ar gyfer gweithredu DC y gall unrhyw gorff ei ddefnyddio.

Felly, yn gyntaf, rydym yn defnyddio’r Saith Nod Llesiant i wneud AgorIP yn falch o fod yn llewyrchus, yn gydnerth, yn iachach, yn fwy cyfartal, ac yn rhan o gymuned gydlynus sy’n ymestyn o Gymru ar draws y byd.

Ac yn ail, rydym yn defnyddio’r Pum Dull o Weithio, i edrych i’r hirdymor a gweithredu i atal problemau, a thrwy wneud hyn mewn modd cydweithredol, gan gynnwys ein rhanddeiliaid, rydym yn falch ein bod yn integreiddio DC ym mhopeth a wnawn.