Ymchwilydd bioddeunydd sy’n gweithio gydag AgorIP yn ennill £60,000 o gyllidIonawr 28, 2020

Ymchwilydd ym Mhrifysgol Abertawe sy’n gweithio gydag AgorIP yw’r trydydd person yn hanes y sefydliad i ennill cyllid gan yr Academi Beirianneg Frenhinol.

Enillodd Dr Jonathan Widdowson, 26, sydd hefyd yn Brif Weithredwr y cwmni ProColl, gyllid o £60,000 a fydd yn cynorthwyo eu cenhadaeth i gyflenwi bioddeunyddiau i helpu ymchwilwyr i greu datblygiadau arloesol megis croen ac organau artiffisial gyda’u deunyddiau cyfeillgar i feganiaid cyntaf i’r farchnad. Mae hyn yn cynnwys deunydd ar sail colagen, cydran fawr o feinweoedd cysylltiol yn y corff dynol, i dorri tir newydd yn y maes meddygol a fydd yn cynnig datrysiadau ar gyfer popeth o brofi cyffuriau cancr i drawsblannu organau (hunanimpio).

Gyda chymorth Dr Chris Wright ers ei astudiaethau PhD ym Mhrifysgol Abertawe a chefnogaeth gan gronfeydd/prosiectau AgorIP a Chyflymu Effaith (ESPRC), mae Dr Widdowson wedi darganfod ffordd o gynhyrchu cynhyrchion nad ydynt yn deillio o anifeiliaid, gyda dau unigolyn yn unig ynghlwm â’r broses gynhyrchu i fodloni galw byd-eang.

Mae AgorIP, gyda chefnogaeth Prifysgol Abertawe, a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yn dwyn ynghyd academyddion, clinigwyr a busnesau i gynnal ymchwil arloesol i dechnolegau o’r radd flaenaf a hybu llwyddiant masnachol.

“Ar hyn o bryd mae colagen yn rhy ddrud ar gyfer ymchwil ar raddfa fawr ac mae hynny’n dal pobl sy’n cynnal ymchwil a allai arbed bywydau yn ôl,” meddai Dr Widdowson.

“Glud y corff yw colagen, sy’n ein cadw ni ynghyd. Yn gyffredinol, mae unrhyw beth sy’n cael ei niweidio’n gorfforol yn ein cyrff yn adferadwy gyda cholagen, a gall hynny amrywio o unrhyw beth i fewnosodiadau sbwng i organau prototeip.”

Daeth Dr Widdowson i Brifysgol Abertawe am y tro cyntaf yn 2011 i astudio geneteg yn yr Ysgol Feddygaeth, wedi iddo gael ei ysbrydoli i helpu eraill yn dilyn digwyddiad yn ystod ei blentyndod.

“Bu i’r radd honno agor fy llygaid i’r byd gwyddoniaeth, a’r pethau arbennig sy’n digwydd yno,” meddai. “Pan ddechreuais weithio gyda cholagen, gwelais gyfle i fynd ymlaen i gam nesaf gofal meddygol, nid yn unig trin symptomau, ond datrys y problemau o’u cwmpas.

“Pan oeddwn yn ieuengach, cafodd plentyn cyfaill i’n teulu ddamwain ag olew mewn sosban sglodion. Roedd ganddo losgiadau o’i gorun i’w draed, ac nid oes ganddo glustiau bellach. Byddwn wrth fy modd yn cyrraedd y pwynt lle gallwn ddefnyddio ein bioddeunyddiau i greu clustiau a chroen ar ei gyfer, fel y gall fwynhau ansawdd bywyd gwell.

Dr Jonathan Widdowson

“Rwyf eisiau gwneud gwahaniaeth yn y byd. Caiff y deunyddiau yr ydym yn eu cynhyrchu eu defnyddio mewn ymchwil a datblygu ac rydym yn cynhyrchu mewn symiau sy’n ein galluogi ni i fod yn fwy cost effeithiol. Ein cenhadaeth yw grymuso ymchwilwyr i gynnal y gwaith a fydd o fudd i ddynoliaeth drwy ddarparu cynnyrch o ansawdd sy’n arwain y farchnad am brisiau rhatach.

“Nid  creu deunyddiau ar sail colagen yn unig yw nod ProColl, rydym hefyd yn gweld y broblem fwyaf yno. Mae angen ei datrys cyn i ni symud ymlaen.”

Mae Dr Widdowson wedi bod yn gweithio gydag AgorIP, sydd wedi’i helpu i sefydlu ei gwmni ei hun, sicrhau cyllid a theithio’r byd i arddangos ei gynhyrchion am y tro cyntaf.

Yn gynharach eleni, sicrhaodd gyllid gan ICURe, rhaglen cymorth masnacheiddio i dimau o ymchwilwyr academaidd sy’n dymuno archwilio potensial masnachol eu hymchwil.

“Mae AgorIP wirioneddol wedi ein helpu ni i gael dealltwriaeth o’r farchnad a gwneud y cynnyrch yn batentadwy,” meddai. “Gwnaethom gais am gyllid gan ICURe a’r Academi Beirianneg Frenhinol. Llwyddom i gael cyllid gan ICURe, a chyn i mi droi rownd, roeddwn yn Dubai yn siarad â miloedd o ddarparwyr gofal iechyd.

“Dechreuais yn y fan honno ac yna es i Baris ac Efrog Newydd, ac yna i Houston ac Austin. Roeddwn ym Mharis pan gefais wybod am y cyllid gan yr Academi Beirianneg Frenhinol. Roeddwn wedi gwirioni. Mae’n newid eich bywyd, ac nid oedd yn rhywbeth yr oeddem yn ei ddisgwyl.

“Mae AgorIP yn gwneud pethau anhygoel i gwmnïau.”

Mae Berna Jones yn un o’r Swyddogion Trosglwyddo Technoleg ar y Prosiect AgorIP.  Dywedodd: “Mae Jonathan yn unigolyn brwdfrydig, deallus, sy’n meddwl yn fasnachol.

“Dechreuais weithio ag ef pan oedd yn fyfyriwr PhD â syniad da, ac rwyf wedi ei wylio yn tyfu ac yn dod yn gyfarwyddwr cwmni. Mae wedi bod yn bleser gweithio gydag ef ac rwy’n edrych ymlaen at ddilyn ei stori lwyddiant dros y blynyddoedd.”

I ddarganfod mwy am AgorIP dilynwch @AgorIP_Swan ar Twitter neu dewch o hyd i ni ar LinkedIn.

Tags: , , , ,